Điều khoản và Điều kiện Sử dụng của Website

1. Điều khoản

Bằng cách truy cập Trang web này, có thể truy cập từ https://vn.aondebr.com, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web này và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về thỏa thuận này với bất kỳ luật địa phương hiện hành nào. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm truy cập trang web này. Các tài liệu trong Trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu.

2. Sử dụng Giấy phép

Cho phép tạm thời tải xuống một bản sao của các tài liệu trên Trang web của Kỹ năng chỉ để xem cá nhân, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:

Điều này sẽ cho phép Kỹ năng chấm dứt khi vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này. Sau khi chấm dứt, quyền xem của bạn cũng sẽ bị chấm dứt và bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu cho dù đó là định dạng in hay điện tử. Các Điều khoản Dịch vụ này đã được tạo với sự trợ giúp của Trình tạo Điều khoản Dịch vụ .

3. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Tất cả các tài liệu trên Trang web của Kỹ năng đều được cung cấp "nguyên trạng". Kỹ năng không đảm bảo, có thể được diễn đạt hoặc ngụ ý, do đó phủ nhận tất cả các bảo đảm khác. Hơn nữa, Kỹ năng không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên Trang web của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết với Trang web này.

4. Hạn chế

Kỹ năng hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh khi sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên Trang web của Kỹ năng, ngay cả khi Kỹ năng hoặc đại diện được ủy quyền của Trang web này đã được thông báo , bằng miệng hoặc bằng văn bản, về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Một số quyền tài phán không cho phép giới hạn đối với bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm đối với những thiệt hại ngẫu nhiên, những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

5. Các bản sửa đổi và Errata

Các tài liệu xuất hiện trên Trang web của Kỹ năng có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. Kỹ năng sẽ không cam kết rằng bất kỳ tài liệu nào trong Trang web này là chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất. Kỹ năng có thể thay đổi các tài liệu có trên Trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Kỹ năng không cam kết cập nhật tài liệu.

6. Liên kết

Kỹ năng đã không xem xét tất cả các trang web được liên kết với Trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy. Sự hiện diện của bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là xác nhận bởi Kỹ năng của trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào đều do người dùng tự chịu rủi ro.

7. Điều khoản Sử dụng Trang web Sửa đổi

Kỹ năng có thể sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này cho Trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này.

8. Quyền riêng tư của bạn

Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

9. Luật điều chỉnh

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Trang web của Kỹ năng sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp rìu mà không liên quan đến xung đột với các quy định pháp luật của nó.